Intreprinderile sociale vizate (in calitate de beneficiari finali ai schemei pentru entitati ale economiei sociale) sunt, in conformitate cu prevederile Legii nr. 219/2015 privind economia sociala, intreprinderi organizate independent de sectorul public si care au scopul de a servi interesul general, interesele unei colectivitati si/sau interesele personale nepatrimoniale ale membrilor prin producerea si furnizarea de bunuri, prestarea de servicii si/sau executia de lucrari. Aceste intreprinderi contribuie la dezvoltarea comunitatilor locale, inclusiv prin implicarea unor persoane apartinând unor grupuri vulnerabile in activitati cu caracter social si economic, facilitând accesul tuturor la resursele si serviciile comunitatii.

Pentru a beneficia de sprijin, o intreprindere sociala nou infiintata va avea minimum 2 persoane cu statut de angajat. Numarul de persoane angajate va respecta prevederile din Capitolul I. Informatii despre apelul de proiecte, subcapitolul I.3. Tipuri de activitati eligibile care pot fi sprijinite in contextul ghidului solicitantului – Conditii specifice, sectiunea I.3.1. Actiuni care vizeaza infiintarea, dezvoltarea si monitorizarea intreprinderilor sociale, Etapa a II- a Implementarea planurilor de afaceri si monitorizarea functionarii intreprinderilor sociale, pct. II.3. Decontarea de catre administratorul schemei pentru entitatile economiei sociale a sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului.

 

Conform Legii 219/2015 si HG 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala, intreprinderile de economie sociala, inclusiv cele de insertie, pot fi infiintate din punct de vedere legal, dupa cum urmeaza:

a) societatile cooperative de gradul I;

b) cooperativele de credit;

c) asociatiile si fundatiile;

d) casele de ajutor reciproc ale salariatilor;

e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor;

f) societatile agricole;

g) orice alte categorii de persoane juridice care prin actele de infiintare si functionare demonstreaza faptul ca activitatea desfasurata are scop social, respecta principiile prevazute la art. 4 din lege, precum si criteriile prevazute la art. 8 alin. (4) din lege;

h) federatiile si uniunile persoanelor juridice prevazute mai sus.

Statutul de intreprindere sociala se recunoaste prin dobandirea unui atestat de intreprindere sociala in termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de subventie, in conformitate cu prevederile Legii 219/2015 privind economia sociala si HG 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala.

Intreprinderile nou infiintate vor avea sediul social si, dupa caz, punctul/punctele de lucru in mediul urban sau in mediul rural, intr-una din regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia, Nord-Est  si Nord-Vest

Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui sa angajeze, cel târziu la 3 luni de la semnarea contractului de subventie, cel putin 2 persoane, corespunzator cuantumului ajutorului de minimis primit.

Persoanele angajate in cadrul intreprinderilor nou infiintate vor avea, in mod obligatoriu, domiciliul sau resedinta in regiunea de dezvoltare in care se implementeaza proiectul, in mediul urban sau rural. Locurile de munca create in cadrul intreprinderilor nou infiintate vor trebui mentinute ocupate pe o perioada minima de 24 de luni de la data obtinerii atestatului de intreprindere sociala.

In cazul in care intreprinderea se infiinteaza ca societate reglementata de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si are mai mult de un asociat, persoana fizica al carei plan de afaceri a fost selectat in vederea finantarii va trebui sa aiba calitatea de asociat majoritar.

Dupa infiintare, intreprinderile nou create trebuie sa-si continue activitatea, pe durata implementarii proiectului, pentru o perioada de minimum 18 luni de la data obtinerii atestatului de intreprindere sociala, la care se adauga o perioada minima obligatorie de 6 luni de sustenabilitate ulterior finalizarii implementarii proiectului.

 

Documentatie aplicabila – Legislatie:

Pentru mai multe informatii cu privire la schema de finantare acordata pentru sprijinirea infiintarii de intreprinderi sociale prin apelul de proiecte AP 4/PI 9.v/OS 4.16 (conditii de eligibilitate a beneficiarilor si activitatilor, cheltuielile aferente infiintarii si functionarii intreprinderilor de economie sociala finantate etc), precum si la economia sociala, va rugam sa consultati urmatoarele documente: